• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars Garden ที่เชียงใหม่

จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars Garden ที่เชียงใหม่

   13 กุมภาพันธ์ 2561 จิสด้า โดย ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และคณะ เดินไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายใต้ Amazing Mars Garden ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

   Amazing Mars Garden หรือสวนอัศจรรย์ สีสันแห่งดาวอังคาร เป็นการประยุกต์การใช้พื้นที่ที่เน้นความเป็นสวนพักผ่อน โดยการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสาน เช่น VR AR รวมถึงรูปแบบการจัดแสดงอื่นๆ ที่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เข้าถึงได้ จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากกลุ่มเป้าหมายใหม่ และกลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีอยู่ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และศูนย์บ่มเพาะการพัฒนากลุ่ม Start-up อีกด้วย