• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสามารถในการบันทึกภาพและประโยชน์ที่สำคัญที่ได้จากดาวเทียม ไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการทูตต่างประเทศ การบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่างๆ ในระดับสากล ทั้งนี้ นายชัยยันต์ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม ได้นำข้าราชการและนักการทูตจากประเทศเพื่อนบ้าน ชม Visionarium, ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต, ห้องปฎิบัติการรับสัญญาณและผลิตข้อมูลดาวเทียมฯ

Tags: