• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นักลงทุนรัสเซียเล็ง SKP เป็นฐานการลงทุนด้านอวกาศ

นักลงทุนรัสเซียเล็ง SKP เป็นฐานการลงทุนด้านอวกาศ

   22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศรัสเซีย ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่หนึ่งที่สำคัญที่คณะนักลงทุนจากประเทศรัสเซียให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้คณะฯ เห็นถึงความพร้อมของจิสด้าครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศักยภาพและโอกาสที่จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนกับจิสด้า

   จิสด้า จัดเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในพื้นที่ EEC โดยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ซึ่งได้รับการประกาศส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะมีโอกาสในการศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่ฯเพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมทางด้านการบินและอวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมดาวเทียม (VOSSCA) ระบบวิเคราะห์วงโคจร (EMERALD) ระบบผลิตภาพ (SIPPO) ระบบจานส่งสัญญาณดาวเทียม (WATER) อีกทั้งได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการด้านวัสดุและโครงสร้างการบินและอวกาศ เพื่อส่งเสริมภารกิจนวัตกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรม การบินและอวกาศด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน ห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบันและวางแผนระบบถ่ายภาพ ของดาวเทียมไทยโชต  เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศรัสเซียเพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์และ โครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศของประเทศ

   ในอนาคตไม่ไกลจากนี้ จิสด้าจะจับมือกับดิจิทัล ปาร์ค ไทยแลนด์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับจิสด้า โดยในส่วนของจิสด้าจะเป็นพื้นที่อินโนเวชั่นปาร์ค ซึ่งมีหลายส่วนงานที่จะต้องมาเชื่อมโยงและพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
จากการเชื่อมโยงของ 2 หน่วยงานใหญ่ดังกล่าว จิสด้าเชื่อมั่นว่า “นี่คือเสน่ห์ที่จะดึงดูด และจูงใจให้นักลงทุนมองเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย”

   อย่างไรก็ตาม นอกจากจิสด้าจะมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จิสด้ายังมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจและอุตสาหกรรมให้กับนักลงทุนได้ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย