• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การแข่งขัน พัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

การแข่งขัน พัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

pr-final_1.jpg

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันบนระบบ GISTDA Portal ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs, StartUp
ภายใต้การแข่งขัน ท่านจะได้รับการ Training  และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดช่วงของการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน  http://bit.ly/2EHAUiI
สอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
website:  www.gistda.or.th
Email:  wasapan@gistda.or.th
Tel. 0 2141 4593, 0 2141 4920

 

 

Download File

Tags: