• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จับมือสถานฑูตอิตาลี ร่วมพัฒนา Space Innovation ของอาเซียน

GISTDA จับมือสถานฑูตอิตาลี ร่วมพัฒนา Space Innovation ของอาเซียน

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ H.E.  Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสัมมนา “Italian Space Activities : COSMO-SkyMed a dual system for International Cooperation” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสถานฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนของอิตาลี ประกอบด้วย บริษัท e-GEOS, Thales Alenia Space และTelespazio ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอวกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยองค์การอวกาศแห่งอิตาลี Agenzia Spaziale Italiana (ASI) นำเสนอการดำเนินโครงการดาวเทียม COSMO-SkyMed, ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน, ประโยชน์ของโครงการต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ และ สทอภ. จะนำเสนอประสบการณ์ในการให้บริการและการใช้ประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม COSMO-SkyMed ในประเทศไทย นอกจากนี้ สทอภ. ยังถือโอกาสสำคัญในครั้งนี้เปิดบ้านให้เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park :SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park :SKP) ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศแห่งแรกของประเทศไทย มีหน้าที่ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับประเทศ และในระดับอาเซียน ทั้งนี้ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศยังเป็นที่ตั้งของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed ของประเทศอิตาลีอีกด้วย