• ภาษาไทย
  • English

เยี่ยมชมดูงาน สทอภ. GISTDA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมชมดูงาน สทอภ. GISTDA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ดูงาน ณ สทอภ. / GISTDA สำนักงานใหญ่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เงื่อนไขการดูงานดังนี้
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น.
จำนวนผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน แต่ไม่เกิน 50 ท่าน
อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
*กรณีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานมายัง สทอภ. จะ ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม
1. ติดต่อประสานงานเพื่อจองวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่หมายเลข 02-141-4583 / 02 - 141- 4653
2. ทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม
  * Download ร่างตัวอย่างหนังสือ
  * Download แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

ส่งหนังสือมาก่อนที่ โทรสาร 02-143-9586-87 หรือ อีเมลล์ visit@gistda.or.th
และฉบับจริงส่งไปรษณีย์ มาที่ 

สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210