• ภาษาไทย
  • English

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

ดูงาน ณ สทอภ. / GISTDA

 

อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

 

ในส่วนของปฏิบัติการ

 

เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกประกาศ สำนักงาพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

เงื่อนไขการดูงานดังนี้

 

1. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น.

 

2. จะต้องติดต่อประสานงานเพื่อจองวันและเวลาการเข้าเยี่ยมชมก่อนทุกครั้งได้ที่หมายเลข 02-141-4583 / 02 - 141- 4653  หรือ อีเมลล์  visit@gistda.or.th

 

3. จำนวนผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน แต่ไม่เกิน 150 ท่าน

 

4. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปและเป็นสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

*กรณีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานมายัง สทอภ. จะ ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

  * Download ร่างตัวอย่างหนังสือ

  * Download แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

 

ส่งหนังสือมาก่อนที่  อีเมลล์ visit@gistda.or.th

 

และ ฉบับจริงส่งไปรษณีย์ มาที่

สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210