• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC

มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC

     ตามที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์ต่อสังคม “Space Inspirium” ดินแดนผู้ซึ่งมาเยือนจะได้รับรู้ตัวตนบนจักรวาล อันจะเกิดแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในการบริการสังคม พัฒนากำลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลาดชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัมนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงเกิดโครงการ “ประกวดมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC#1” หรือ Space Young Guide EEC #1 ครั้งนี้ มุ่งสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้แก่เยาวชน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น แต่โอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวของจักรวาล และอวกาศสำหรับเยาวชนไทยนั้น ยังไม่เปิดกว้างมากนัก รวมถึงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การกล้าแสดงออก ทักษะสื่อสาร การพูด การนำเสนอ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชน ผู้นำชมอาสา กับกิจกรรมของ Space Inspirium ในโอกาสหน้าซึ่งโครงการฯ มีระยะเวลา ในดำเนินการ 3 เดือน โดยเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่เคยเข้าชม Space Inspirium ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  จันทรบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ในครั้งนี้ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 16 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 21 เมษายน 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่ออบรมทักษะการพูดและกิจกรรมที่เน้นด้านการใช้ความจำ การคิดเป็นกระบวนการขั้นตอน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี    ภูมิสารสนเทศ และส่งมอบภารกิจการแข่งขันเพื่อให้ผู้แข่งขันได้ทดสอบก่อนการแข่งขันจริง ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.)และในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 เมษายน 2561 จัดขึ้น ณ Space Inspirium เวลา 09.00-10.30 น.โดยรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 16 ภารกิจๆ ละ 7 นาที และอีก 3 นาทีเป็นการ ถาม-ตอบ ของกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้นำชม Space Inspirium และเจ้าหน้าที่ GISTDA โดยภารกิจที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับจะเป็นข้อมูลการนำชมของ Space Inspirium ซึ่งจะมีทีมพี่เลี้ยงหรือทีมผู้นำชม Space Inspirium เป็นผู้ฝึกฝนทั้งทักษะ การจำเนื้อหา การสร้างความเข้าใจข้อมูลภารกิจที่ได้รับการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศศิประภา ตุ้มวิจิตร จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมของรางวัลและใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาว     เมทิตา ด้วงบุตดี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของรางวัลและ  ใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิสสุตา เมืองชล โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยองได้รับ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของรางวัลและใบประกาศนียบัตร และผู้เข้าแข่งขันจำนวน 13 คน ได้รับ  ของรางวัลที่ระลึกและใบประกาศนียบัตร