• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบก กับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน
การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ GIS ขั้นสูง โดยเฉพาะการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศในมุมมองเสมือนจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามและสภาพแวดล้อม (INTELLIGENCE PREPARATION OF THE BATTLEFIELD : IPB) ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาหนทาง ความเป็นไปได้ และประเมินหนทางปฏิบัติ เป็นส่วนสำคัญในการจำลองยุทธศาสตร์ ช่วยให้การปฏิบัติการต่างๆ ในสนามรบเป็นไปอย่างสอดคล้องกับงานด้านการข่าว และเกิดประโยชน์สูงสุดกับภารกิจด้านความมั่นคงและภารกิจทางด้านการทหารต่อไป ทั้งนี้ มีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 20 นาย