• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นบนพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย” นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับฯ

ซึ่งทาง GISTDA ได้จัดทำระบบบริหารจัดการมลพิษทางน้ำกรณีนำมันรั่วไหล (GISTDA MARINE POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM) เพื่อจัดการกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดกับชายฝั่งทะเลของไทยเช่นน้ำมันดิบรั่วไหล เพื่อลดความสเสียหายที่จะเกิดขึ้น GISTDA จึงได้นำข้อมูลจากเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ดำเนินการจัดขึ้นทุกๆ ปี โดยจัดมาแล้ว 9 ครั้ง และในปี 2561 นี้ เป็นการครบกำหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ ๑๐ โดยกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะศูนย์ประสานงานการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการหลักภายใต้แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน กำหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี