• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่

    วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร และคณะ ลงพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม  ตรวจราชการแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยมีการประชุมหารือ ณ ห้องรับรองพิเศษ ของท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด ภายหลังจากการประชุม ได้เดินทางไปที่ทำการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ ให้การต้อนรับ โดยมีนายสว่าง สุขแสง ประธานเครือข่ายฯ และนายธนากร สงวนตระกูล นักวิชาการภูมิสารสรเทศชำนาญการพิเศษ Gistda บรรยายสรุป เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน เป็นเครือข่ายผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการข้าวเชิงพื้นที่ “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา หรือ G-Rice Thungkula : http://g-rice.gistda.or.th” ไปใช้ในการจัดการฐานข้อมูลแปลงปลูกข้าว ทะเบียนสมาชิก และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเครือข่าย ด้วย QR Code

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะผู้ตรวจฯ ได้เดินทางไปที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ทุ่งกุลาที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านเก่าน้อย ให้การต้อนรับ โดยมีนายบุญทอม บุญยรัตน์ ประธานกลุ่มฯ บรรยายสรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการข้าว ฐานข้อมูลแปลงเพาะปลูก และทะเบียนสมาชิก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ข้าว ที่จะนำ QR Code มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิตได้ เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาของกลุ่ม

     การตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลา ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ จะทำให้ชุมชน กลุ่ม เครือข่ายวิสาหกิจ ในพื้นที่ทุ่งกุลาได้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การจัดการทะเบียนข้อมูลกลุ่มสมาชิก แปลงเพาะปลูก ข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าว ในรูปแบบการจัดการด้วยตนเองผ่านระบบจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข็มแข็งให้กับชุมชน ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน