• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....