• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง ร่วมจัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง ร่วมจัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

จิสด้า  ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง ร่วมจัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 เรื่อง “ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เปิดโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของปัญหาในแต่ละพื้นที่ของภูมิภาค

Tags: