• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อง“ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข”

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อง“ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข”

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อง“ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข”
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนํา มุ่งเน้นสร้าง เครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข มีการผลิตผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาวิชาต่างๆ จํานวน มาก ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อ ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ

ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีโครงการ Share & Learn งานวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่4โดยได้เชิญผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) และทีมวิทยากรมาบรรยายและจัดWorkshop เพื่อให้ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข 

 

Tags: