• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าและเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

จิสด้าและเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสาร สนเทศ และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ และทักษะในการใช้งานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจิสด้า ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระบบรายงานผลข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก และข้อมูลผลผลิต และระบบตรวจสอบ ติดตามกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ด้วย QR Code ขึ้น ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ให้บริการผ่าน Web และ Mobile Application ซึ่งประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูก การคาดคะเนผลผลิต รวมทั้งใช้เป็นระบบวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ติดตาม และรายงานผลผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาในครั้งนี้ มีการระบบความคิดในการจัดการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำไปวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ ดำเนินการ ให้สำเร็จตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยให้เกษตรกร การสัมมนาในครั้งนี้ มีเกษตรกร ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ และกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จาก 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน กว่า 200 คน เข้าร่วม โดยมี นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้