• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อมูล จำนวน 7 คัน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61097336312 ภายในวงเงินงบประมาณ 7,200,000.- บาท เริ่มตั้วแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562