• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

EU จับมือไทย สร้างประโยชน์การใช้เทคโนโลยีอวกาศให้อาเซียน

EU จับมือไทย สร้างประโยชน์การใช้เทคโนโลยีอวกาศให้อาเซียน

18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จับมือคณะกรรมาธิการยุโรป : European Commission และสำนักเลขาธิการอาเซียน : ASEAN Secretariatจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Multi-Country Workshop on Space Applicationโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการ Copernicus ซึ่งเป็นโปรแกรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากร และการใช้ Galieoซึ่งเป็นระบบดาวเทียมนำทางของสหภาพยุโรป เพื่อการใช้ประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 

งานนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านอวกาศระหว่าง EU และ ASEAN เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ซึ่งจากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งในด้านการเป็นศูนย์ในการพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศให้กับอาเซียน โดยเรามี ASEAN Research and Training Center for Space Technology Applications และการมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ EU จึงได้ร่วมกับจิสด้าจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศของ EU มาใช้ในหมู่ประเทศอาเซียน  ทั้งนี้ สหภาพยุโรป ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สำหรับอนาคต และประเทศไทยอยู่ในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือก็จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต

 

Copernicus เป็นโปรแกรมของสหภาพยุโรปที่มุ่งพัฒนาการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นโปรแกรมแรกที่นำข้อมูลจำนวนมากทั้งจากดาวเทียม ข้อมูลภาคพื้นดิน ข้อมูลจากการบินสำรวจรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดทางทะเลมาจัดทำเป็น applications เพื่อช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยให้บริการใน 6 สาขา ได้แก่ การติดตามสภาพบรรยากาศ การติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล การติดตามการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการให้บริการด้านความมั่นคง
Galieo เป็นระบบดาวเทียมนำทางของยุโรปที่ให้บริการข้อมูลด้านตำแหน่งและเวลาด้วยความถูกต้องสูง

 

ในปัจจุบันการใช้บริการทั้ง 2 โปรแกรมแพร่หลายอยู่ในสหภาพยุโรป แต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการใช้ประโยชน์น้อยมาก และการใช้บริการส่วนใหญ่เป็นการดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม เนื่องจากยังไม่สามารถเข้าถึงได้รวมถึงไม่เป็นที่รู้จักในภูมิภาค

“การที่มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นจะถือเป็นการเปิดประตูให้หน่วยงานในอาเซียนได้เข้าถึงใช้โปรแกรมด้านอวกาศของสหภาพยุโรป ซึ่งจิสด้าถือเป็นภารกิจของจิสด้าในการส่งเสริมให้เทคโนโลยีอวกาศสร้างคุณค่าต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด ไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะมาจากที่ใด เราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งในการร่วมเป็นแม่งานจัดงานดังกล่าวให้กับอาเซียน” ดร.อานนท์ กล่าว

 

งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วอาเซียนจำนวนมาก โดยมีผู้ประสงค์เข้าร่วมงานเกินกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ทั้งจากหน่วยงานภาคทหารและพลเรือนในอาเซียนและหน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งผู้แทนจาก EU กล่าวว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าประทับใจสำหรับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่าง EU กับอาเซียน ซึ่งประเทศไทย โดยจิสด้ารับเป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับความร่วมมือดังกล่าว และกระจายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการผสมผสานของหลายๆ ปัจจัยรวมกัน โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอวกาศ จากนี้ไปเราจะได้เห็นการติดต่อประสานงานระหว่างกันมากขึ้นของทั้ง 2 ภูมิภาค ซึ่งก็จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ตามมาต่อไป