• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมมือกองทัพเรือฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจกองทัพ

จิสด้าร่วมมือกองทัพเรือฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจกองทัพ

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับจิสด้า ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การทฤษฎีและหลักการทำงานของระบบ GIS เช่นการสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างแผนที่ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรจากกองทัพเรือในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของกองทัพเรือได้ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมจำนวน 30 นาย