• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม หารือโครงการ National Space Exploration

ประชุม หารือโครงการ National Space Exploration

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโครงการ National Space Exploration ได้มีการจัดประชุมหารือ โครงการ National Space Exploration Phase3 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีทีมนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก จากการส่งข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2560 และปี2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยหัวข้อวิจัยดังนี้

1.การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และคณะนักวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

2.อาหารไทยไปอวกาศ โดยคุณกฤษณ์ คุนผลิน และคณะนักวิจัย จากบริษัท ZIGNATURE MARKETING CO.,LTD

3.ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis โดย ดร. สุวิมล เจตะวัฒนะ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ฐิติกร มหิสนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต โดย ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

5.เครื่องพิมพ์สามมิติผลิตอาหารในอวกาศ จากบริษัท Space Zab Co. Ltd.

ร่วมกับ GISTDA และ สวทช. นำโดย นางสาวปราณปริยาวงค์ษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู หัวหน้าโครงการ National Space Exploration ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการสร้างห้องปฏิบัติการที่จะใช้ในการทดลองจากพื้นโลกก่อนการส่งขึ้นไปยังสภาวะอวกาศ และร่วมออกแบบชุดทดลองของผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนที่จะส่งงานวิจัยขึ้นไปยังอวกาศภายในปี พ.ศ.2562 และยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนผลักดันงานวิจัยไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ทางคณะผู้จัดการประชุมขอขอบคุณพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

nutdanai thammasit
Dissemination Technical Officer
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)

สอบถามรายละเอียดของโครงการ
E-Mail : nse@gistda.or.th 
หรือทาง facebook : National Space Exploration