• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน รับซองวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เสนอราคาวันที่ 25 มีนาคม 2562 เลขที่โครงการ 62037237015

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน รับซองวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เสนอราคาวันที่ 25 มีนาคม 2562 เลขที่โครงการ 62037237015

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/03/2019

ประเภทของประกาศ