• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น***

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน  บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ   ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ และการจัดทำแนวกันไฟได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรง ความเสียหายของพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...http://fire.gistda.or.th

fired_risk_20190506_20190512_10prv.jpg

fired_risk_20190422_20190428_10prv.jpg

 

fired_risk_20190415_20190421_10prv_0.jpg

fired_risk_20190415_20190421_10prv.jpg

fired_risk_20190408_20190414_10prv.jpg

fired_risk_20190401_20190407_10prv.jpgfired_risk_20190325_20190331_10prv.jpg

  fired_risk_20190318_20190324_10prv.jpg