โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 kVA จำนวน 4 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 857,800.- บาท เริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ยื่นข้อเสนอวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เลขที่โครงการ 62047249282

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
23/04/2019
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่: 
14/05/2019