• ภาษาไทย
  • English

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้คณะทำงานสนับสนุนปฏิบััติงานของผู้อำนวยการ สทอภ. จำนวน 1 อัตรา