• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แจ้งการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน!!!

แจ้งการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน!!!

     ***ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากการยิงจรวดเพื่อปล่อยดาวเทียม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตพื้นที่บ้านท่งเสิด เมืองปากส่อง แขวงจำปาสัก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (23 พฤษภาคม 2562) ส่วนในประเทศไทยบริเวณอำเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าหน่วยการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนจะมีการยิงจรวดส่งดาวเทียม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 05.57 –06.13 น. (เวลาในประเทศไทย) ซึ่งอาจส่งผลกระทบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน (Danger zone: พื้นที่ขาว) ตามภาพ...โดยบริเวณที่แจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการบินอยู่ในบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

   ทั้งนี้ เส้นทางของจรวดดังกล่าวมีแนวโน้มจะพาดผ่านใกล้ชายแดนประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลกระทบกับบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำหรับการยิงจรวดส่งดาวเทียมในครั้งนี้ คาดว่าจะยิงมาจากฐานยิงจรวด Taiyuan ทางตอนบนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางจิสด้าจะแจ้งให้ทราบทันที

capture2.jpg

capture.jpg