• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. ประวัติความ ,ตราสัญลักษณ์ ,วิสัยทัศน์ ,เป้าประสงค์ ,พันธกิจ
 6. Profile GISTDA
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ

1. ที่อยู่หน่วยงาน

1.สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)ฺ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. หมายเลขโทรศัพท์

1.สำนักงานใหญ่(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)ฺ(แจ้งวัฒนะ)

โทรศัพท์ Call Center 0-2143-0567
โทรศัพท์งานสารบรรณ 0-2141-4466, 0-2141-4470

2.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ศรีราชา)

โทรศัพท์ 033-046-300

3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-4504-5 ต่อ 421,431,441,412

3. หมายเลขโทรสาร

4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สามารถเข้าดูข้อมูลการสถานที่ติดต่อแบบละเอียดได้ที่นี้

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. กิจกรรมภายในองค์กร
 2. กิจกรรมข่าวสาร
 3. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์หลัก
O9 Social Network

ปรากฏในเว็ปไซต์สำนักงานบริเวณมุมล่างขวา

การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานของ สทอภ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

 2. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 2. กระบวนงานบริการ-กรณีผู้ใช้ชำระเงินค่าข้อมูล
 3. กระบวนงานสืบค้นข้อมูลดาวเทียม
 4. ขั้นตอนการบริการโดยไม่คิดมูลค่า
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลการให้บริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O17 E-Service Application ของ สทอภ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 14/2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด 2561 – 2565)  (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)  มติที่ 60/146 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสทอภ. ในการประชุม
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553
 2. ประกาศฯ เรื่องข้อกำหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ สทอภ.
 3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2555
 4. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สทอภ.
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 4. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 5. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 6. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561
 7. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอนแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 8. หลักเกณฑ์ประเมินต่ออายุสัญญาจ้าง 2558
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ สทอภ.
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. GISTDA ลงพื้นที่ร่วมหารือและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน
 2. GISTDA ลงพื้นที่นำเสนอ AIP และศึกษาดูงานในพื้นที่ EEC (ระยอง)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรม  สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ"
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2563
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. กิจกรรม  สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ"
 2. สรุปกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 3. เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน สทอภ.
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มติที่ประชุม: รับทราบ
 2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 3.3  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมิน และ สทอภ. ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของ สำนักงาน ปปช. และให้นำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อทราบ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน  สทอภ. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ตามข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562