• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง เยี่ยมชม SKP

คณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง เยี่ยมชม SKP

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  กรมบัญชีกลาง นำคณะผู้บริหารที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่6 เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ. นำชมห้องรับสัญญาณดาวเทียม อาคารควบคุมดาวเทียม และ Space Inspirium ทั้งนี้ นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม เป็นวิทยากรและบรรยายให้ความรู้ในส่วนปฎิบัติการดาวเทียม แก่คณะดูงานด้วย