• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ

จิสด้าจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ

     ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีกิจกรรมการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร อาทิ ดาวเทียมสำรวจโลก ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมเพื่อการศึกษา หรือแม้แต่ดาวเทียมเพื่อการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่า พื้นที่ของประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของจรวดนำส่งดาวเทียม และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตกกลับสู่โลกของชิ้นส่วนจรวดนำส่งดาวเทียม ซึ่งจำเป็นต้องติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และประเมินพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประเทศไทย

 

     จากเหตุผลดังกล่าว จิสด้า จึงตั้งคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ โดยผนึกกำลังและความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ การเฝ้าระวัง ติดตามกิจกรรมอวกาศและวัตถุอวกาศ การวิเคราะห์ ประเมินพื้นที่เสี่ยง และแจ้งเตือน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับสาธารณชนและสื่อมวลชนรับทราบต่อไป

 

     โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานดังกล่าวครั้งที่ 1 /2562 ไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. ในวาระที่เกี่ยวกับการร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ รวมถึงแนวทางการตั้งทีมงานและผู้ประสานงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุวัตถุอวกาศ