• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ผนึกกำลัง 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ !!!!

จิสด้า ผนึกกำลัง 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ !!!!

          เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นำทีมโดย ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง  ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรหลัก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นกำหนดนโยบาย วางแผน เตรียมการ ขับเคลื่อน เพื่อเฟ้นหาบุคลากรในการสร้างคนเข้าสู่ภารกิจธีออส 2  ให้สอดคล้อง Integrated Solutions ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ทางสังคมและความมั่นคง ด้านการจัดการเมืองและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านการจัดการน้ำแบบองค์รวม ด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการจัดการเกษตร