• ภาษาไทย
  • English

คณะผึกอบรม หลักสูตร Science Based Information Sharing Deriverd from Earth Observation Satellites for Agriculture Management in the ASEAN Region เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

คณะผึกอบรม หลักสูตร Science Based Information Sharing Deriverd from Earth Observation Satellites for Agriculture Management in the ASEAN Region เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 10.30 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำคณะผึกอบรม หลักสูตร Science Based Information Sharing Deriverd from Earth Observation Satellites for Agriculture Management in the ASEAN Region จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน ได้เข้าดูงานในส่วนของ

  1. “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
  2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป
Tags: