• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันบุคลากรเรียนรู้สร้างผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

GISTDA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันบุคลากรเรียนรู้สร้างผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ “กาแลคซี่” GALAXI (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จริงให้กับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา โดย GISTDA เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย เกิดองค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตด้วยการพัฒนากำลังคนและผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

Tags: