• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวปี 2552/53 รอบที่ 2

โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวปี 2552/53 รอบที่ 2

b_rice.jpg

ตามที่รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกรในปีการผลิต 2552/53 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมระบบกลไกการตลาดสินค้าเกษตรให้มีความเข็มแข็งไม่ถูกบิดเบือน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดดำเนินการในพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้การดำเนินโครงการในรอบแรกประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรอย่างมาก
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่เร่งรัด ติดตามและประสานการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดสัตว์เลี้ยง
ต่อมาประธานกรรมการประสานงานฯ ได้รายงานคณะรัฐมนตรีถึงการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 2 ซึ่งได้เริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2553 (ภาคใต้ เริ่มขึ้นทะเบียนวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2553) โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 แล้ว ประมาณร้อยละ 35 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553) และได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ว่าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 2 จะต้องเป็นไปตามหลักการของโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างพอเพียง โดยเน้นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยบนพื้นฐานที่จะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริง มีพื้นที่ทำกินที่ตรวจสอบได้และมิให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรจากสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ปลูกจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำ ทั้งนี้ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าว รอบที่ 2 จะต้องเข้มงวดในกระบวนการทำประชาคม เพื่อตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พิจารณาแนวทางการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบสภาพพื้นที่การเพาะปลูก เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรทั้งประเทศ สำหรับการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2552/53 รอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยใช้ภาพจากดาวเทียม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ สำหรับใช้สนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกในโครงการประกันรายได้เกษตรกร

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. หน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วย
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ถ่ายภาพและจัดหาข้อมูลดาวเทียม วิเคราะห์ ประเมินและติดตามและรายงานพื้นที่เพาะปลูก จัดทำฐานข้อมูลและระบบบริการ
- กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว ดำเนินการในภารกิจรับผิดชอบภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรฯ สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคพื้นดิน และสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลแปลงที่ดินที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

3. หน่วยงานผู้ใช้ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและฐานข้อมูลในการพิจารณาจ่ายเงินประกันให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สทอภ.ได้ดำเนินการสั่งถ่ายภาพและผลิตภาพจากดาวเทียม THEOS รวมทั้งการจัดหาภาพจากดาวเทียมอื่นๆ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการประเมินพื้นที่เป็นรอบ ทุกๆ 2-4 สัปดาห์ โดยเริ่มรายงานผลรอบแรกในต้นเดือนมีนาคม 2553 และสิ้นสุดในเดือน กรกฎาคม 2553

ขณะนี้ สทอภ. มีภาพจากดาวเทียม THEOS ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้งประเทศแล้ว และได้ประเมินพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลของการดำเนินงานได้จัดทำเป็นแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว มาตราส่วน 1:25,000 จำแนกรายตำบล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในภารกิจต่อไป โดยดูได้จากหน้าเว็บ http://203.146.189.125/paddy

20100311-rice-area-01.jpg

 

ตัวอย่างภาพจากดาวเทียม THEOS แสดงพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บันทึกภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552
ภาพบน - แบบสีผสมธรรมชาติ (R G B: Red, Green, Blue)
ภาพล่าง - แบบสีผสมเท็จ (R G B: NIR, Green, Blue)

20100311-rice-area-03.jpg

 

20100311-rice-area-02.jpg

Tags: