• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมลวรรณ สุขบุญส่ง นักยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ และ นางสาวปานวาด นิติกุล นักภูมิสารสนเทศ ส่วนงาน AIP เป็นผู้แทนของ สทอภ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้ดำเนินการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ข้อกำหนด และประเมินผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต และผลลัพธ์) ของการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลการขับเคลื่อนแผนฯของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ของการดำเนินโครงการฯ และเพื่อจัดทำคู่มือในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ต่อไป