• ภาษาไทย
  • English

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมชม Gistda เพื่อผลักดันและเผยแพร่ศักยภาพการลงทุนของไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมชม Gistda เพื่อผลักดันและเผยแพร่ศักยภาพการลงทุนของไทย

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ให้การต้อนรับนางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน และคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand หรือ EECd ซึ่งเป็น โครงการสําคัญโครงการหนึ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในขณะที่เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองที่มี ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงน่าจะมีศักยภาพและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงนวัตกรรมการบินและอวกาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งทางจิสด้า ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง ซึ่งเอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน Aerospace Industries อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงอีกด้วย อีกทั้งเข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ
          โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพใหม่ ๆ ของไทย โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสด้านการลงทุนในไทย รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนไทย - จีน จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อันจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในวงกว้างขึ้น ของภาคประชาชนในเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยน โดยหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือน จะมีการเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโอกาสและ ศักยภาพการลงทุนในไทยเพื่อให้สาธารณชนในเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยนรับทราบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และโอกาสด้านการลงทุนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

Tags: