• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ"

สัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ"

งานสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ" โดยจิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

ซึ่งมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เมื่อวันพุธที่
28 สิงหาคม 2562 ภายในงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติหรือ Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
65 หน่วยงาน จำนวนกว่า 150 ท่านเข้าร่วมสัมมนา สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน การนำภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจ ในกิจการของรัฐ รวมทั้งนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และสังคม

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายในงานเดียวกันนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “ภูมิสารสนเทศกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชมพู มฤศโชติ (ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ (ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) นายสามารถ น้อยวัน (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) และนางจุฬาพร กรธนทรัพย์ (บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด) โดยมี ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ดำเนินการเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่จะต้องปรับตัวตามบริบทของเศรษฐกิจไทย และทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภูมิสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Tags: