• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จากประเทศสู่จังหวัด

ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จากประเทศสู่จังหวัด

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จิสด้า ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการของคณะอนุกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดสัมมนา “ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จากประเทศสู่จังหวัด” เพื่อยกระดับการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศและชี้แจงผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3 ภายในงานมีเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ” โดยผู้แทนจาก กรมแผนที่ทหาร, บริษัทแมพพ้อยท์เอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจิสด้า นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในโลกยุค Disruption” ณ ห้องประชุม BB 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Tags: