• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณาจารย์จากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

คณาจารย์จากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกจำนวน 80 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ โครงการที่พัฒนาเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม รวมทั้งการรับสัญญาณ เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้างดาวเทียม อากาศยานรวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงรับฟังข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) บนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และการประยุกต์ใช้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่และจังหวัด มาจัดการเชิงพื้นที่และการวางแผนเมืองยุคใหม่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาที่เอื้อ ต่อการพัฒนานิสิต นักศึกษาแบบองค์รวม โดยยึดบริบทการเป็นสถานศึกษาของภาคตะวันออกเป็นสําคัญ อีกทั้ง สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก จะต้องดําเนินการตามนโยบาย EEC (Eastern Economic Corridor) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ ๔.๐ การพัฒนา นิสิต นักศึกษาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีสถาบัน นิสิต นักศึกษา เป็นแกนนําได้อย่างยั่งยืน

Tags: