• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจัดหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์จำแนกและทำแผนที่ขอบเขตสิ่งปลูกสร้าง

จิสด้าจัดหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์จำแนกและทำแผนที่ขอบเขตสิ่งปลูกสร้าง

จิสด้าจัดหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์จำแนกและทำแผนที่ขอบเขตสิ่งปลูกสร้างให้กับสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2562  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมได้ลองแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา รวมถึงรับฟังบรรยายในหัวข้อ หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล(Remote Sensing) และหลักการเตรียมข้อมูลภาพ (Pre-processing and Band combination)

Tags: