• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ UN/Mongolia Workshop on the Application of Global Navigation Satellite System

การประชุมเชิงปฏิบัติการ UN/Mongolia Workshop on the Application of Global Navigation Satellite System

ประชาสัมพันธ์การประชุมของ UN ด้านอวกาศ
สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (UNOOSA) เชิญผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ UN/Mongolia Workshop on the Application of Global Navigation Satellite System ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2563 ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะจัดขึ้นโดย UNOOSA ร่วมกับสมาคมภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Mongolian Geospatial Association) ในนามของรัฐบาลมองโกเลีย ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านระบบดาวเทียมกำหนดพิกัดโลก (International Committee on Global Navigation Satellite Systems - ICG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และขยายขีดความสามารถในภูมิภาคเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมกำหนดพิกัดโลก (Global Navigation Satellite Systems - GNSS)
การอภิปรายในการประชุมจะเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี GNSS และเทคโนโลยีอวกาศที่เกี่ยวข้องเข้ากับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ.2030 และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2. ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ ใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี GNSS กรณีศึกษา/โครงการเรื่อง GNSS ในประเทศของตนให้ผู้ประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ การนำเสนอองค์ความรู้ระหว่างการประชุมจะถูกเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ UNOOSA ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และผู้จัดการประชุมสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับผู้เข้าร่วมจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันกำหนดส่งใบสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2141-4427/ โทรสาร 0-2143-9603

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 6 ธันวาคม 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: