• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

น้ำและดิน พื้นฐานในการสร้างคุณค่า สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน