• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda และหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมประชุมหารือจัดทำ National Earth and Space Science Roadmap เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศไทย

Gistda และหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมประชุมหารือจัดทำ National Earth and Space Science Roadmap เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศไทย

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. บางเขน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.หรือ Gistda) และหน่วยงานร่วมในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุมหารือจัดทำ National Earth and Space Science Roadmap มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ Roadmap สรุปแผนงานภาพรวมในแต่ละกลุ่ม Earth-Space Science เพื่อร่วมกันหารือและระดมความคิด และสรุปแผนงานภาพรวม จัดส่งให้ สอวช. ดำเนินจัดทำแผนงานระยะยาวของการวิจัยสำหรับอนาคต (Research for the future) ภายใต้นโยบายและยุทธศาตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป