• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้แทน People’s Liberation Army สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้แทน People’s Liberation Army สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ MG Song Mingwu, Deputy Commandant, People’s Liberation Army Information Engineering University และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ รวมถึงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องสถานี GNSS/CORE ระหว่างสทอภ.กับหน่วยงานจีน เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพพิเศษของดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่ว นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต่อไปในอนาคต