• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ

GISTDA หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA เเละนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม คาดการณ์ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะในพื้นเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งในบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง โดยคาดหวังว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้
          อย่างไรก็ตาม GISTDA จะได้นำเทคโนโลยีด้านอวกาศและระบบเรดาร์ชายฝั่งเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างนี้แน่นอน เพื่อช่วยในการติดตามและขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย และที่สำคัญจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป