• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017020999 ระหว่างวันที่ 13 - 27 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63017020999 ระหว่างวันที่ 13 - 27 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อระบบ Access Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 6,100,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ