• ภาษาไทย
  • English

เช่าที่พักสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยทางดินอากาศ ระยะที่ 3 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง