• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ปี63

ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ ปี63

web_update30012020-06.jpgweb_update30012020-16.jpgweb_update30012020-13.jpgweb_update30012020-12.jpg

หรือ ติดตามข้อมูลไฟป่าผ่านทางเว็บไซต์
http://fire.gistda.or.th/

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่ปรากฎจุดความร้อน

9_prov_20200530.jpg

 

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่ปรากฎจุดความร้อน

9_prov_20200529.jpg

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 7 จุด
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 4 จุด แพร่ 2 จุด และ จังหวัดน่าน 1 จุด

9_prov_20200528.jpg

 

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 2 จุด ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดน่าน

9_prov_20200527.jpg

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 9 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 3 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดลำปาง จำนวน 2 จุด และ ที่ จังหวัดเชียงราย, ตาก, พะเยา และแพร่ มีจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด 
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200526.jpg

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 4 จุด ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

26cb4d78-2f7f-41c4-afe7-771204dbb537.jpeg

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200524.jpg

_________________________________________________________________

ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 4 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด น่าน 1 จุด และจังหวัดลำปาง 1 จุด

9_prov_20200523.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200522.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200521.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดตาก

9_prov_20200520.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

9_prov_20200519.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 1  จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

9_prov_20200518.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 2  จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดน่าน

9_prov_20200517.jpg

_________________________________________________________________

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 6  จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 4 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดลำปาง จำนวน 2 จุด  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

e6aa2e3f-5cec-4d5d-b134-1a6f0085b1d1.jpeg

 

_________________________________________________________________

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 6  จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 4 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดลำปาง จำนวน 2 จุด  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200515.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 10  จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 6 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตาก แพร่ ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200514.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 2  จุด ในพื้นที่จังหวัดตาก และ จังหวัดลำปาง

9_prov_20200513.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 9  จุด

โดยจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดตากและจังหวัดน่านพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200512.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ในบริเวณจังหวัดตากพบจุดความร้อนจำนวน 1 จุด

54d7f20d-c321-4f73-9ed3-ca15782f9e7b.jpeg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 7 จุด

โดยจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดและเท่ากัน จำนวน 2 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของ จังหวัดเชียงราย น่านและ ลำพูน พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เกษตร สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200510.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 5 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 2 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของตาก เชียงราย และลำปาง พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

32c6a9b3-704b-46ef-9682-faa918ff2480.jpeg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนจำนวน 13 จุด

โดยจังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 4 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของเชียงใหม่ 3 จุด ตากและแม่ฮ่องสอน 2 จุด     สุดท้ายเป็นจังหวัดน่านและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากันเพียงจังหวัดละ 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200508.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนเท่าเดิมจำนวน 33 จุด 

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 11 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของเชียงราย 8 จุด น่าน 7 จุด  ลำปาง 3 จุด แม่ฮ่องสอน 2 จุด  สุดท้ายเป็นจังหวัดพะเยาและแพร่พบจุดความร้อนเท่ากันเพียงจังหวัดละ 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200507.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อน 33 จุด ลดลงจากเดิม 16 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 20 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของเชียงรายและจังหวัดลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 3 จุด จังหวัดตากและจังหวัดแพร่พบจุดความร้อนเท่ากัน 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน พบจุดความร้อนเท่ากันเพียงจังหวัดละ 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200506.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อน 49 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 43 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 22 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของเชียงรายและจังหวัดตากพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 6 จุด ในส่วนของจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอนและลำปาง พบจุดความร้อนเท่ากัน 3 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200505.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อน 6 จุด ลดลงจากเดิม 24 จุด 
โดยจังหวัดตากเป็นที่ที่พบจุดความร้อนเพียงจังหวัดเดียว

9_prov_20200504.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อน 30 จุด

โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดได้แก่ จังหวัดตาก จำนวน 14 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดน่าน 4 จุด แพร่และลำพูน 2 จุด ในส่วนของจังหวัดพะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปางพบจุดความร้อนเพียงจังหวัดละ 1 จุดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

bda439a2-03bb-440d-ae1e-37741d070a8a.jpeg

_________________________________________________________________

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

45857ea7-3be8-4ef1-933e-c7a4c19b60e4.jpeg

 

 

 

 

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนเพียง 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

9_prov_20200501.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 30 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200430.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 29 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200429.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 28 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

9_prov_20200428.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 27 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุดความร้อน

d6eba247-b2c9-46c5-960c-2b2c10c49d6a.jpeg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 26 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน  1 จุด ลดลงจากเดิม 6 จุด

โดยจังหวัดตากเป็นเพียงจังหวัดเดียวในภาคเหนือตอนบนที่พบจุดความร้อนเพียง 1 จุดเท่านั้น เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกลงมาทำให้จุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ที่พบจุดความร้อนซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200426.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 25 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน  7 จุด ลดลงจากเดิม 13 จุด

โดย จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนที่เท่ากัน จำนวน 2 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200425.jpg

 

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 24 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 20 จุด ลดลงจากเดิม 17 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตากเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่าน 3 จุด ในส่วนของจังหวัดลำปางพบจุดความร้อน 2 จุด   สุดท้ายเป็นจังหวัดจังหวัดแพร่พบจุดความร้อนจำนวน 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200424.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 23 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 37 จุด ลดลงจากเดิม 36 จุด

โดยจังหวัดเชียงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่าน 7 จุด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อนเท่ากัน 6 จุด   สุดท้ายเป็นจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

4231ceae-855c-4174-b4de-174027709fce.jpeg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 22 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 73 จุด ลดลงจากเดิม 12 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 26 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแพร่จำนวน 17 จุด  เชียงราย 13 จุด ตาก 7 จุด แม่ฮ่องสอนและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน 3 จุด ลำพูนและเชียงใหม่พบจุดความร้อนเท่ากัน 2 จุด ในส่วนของจังหวัดพะเยาไม่พบจำนวนของจุดความร้อน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200422.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 21 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 85 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 47 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 28 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแพร่จำนวน 16 จุด ตาก 13 จุด เชียงราย 10 จุด แม่ฮ่องสอน 7 จุด เชียงใหม่ 4 จุด ลำปาง 3 จุด ในส่วนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวนจังหวัดละ 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200421.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 20 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 38 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 24 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 16 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 จุด จังหวัดแพร่ 7 จุด และจังหวัดตาก 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200420.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 19 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 14 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก จำนวน 5 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200419.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 18 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 12 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 จุด และจังหวัดแพร่ 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200418.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 17 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 8 จุด ลดลงจากเดิม 21 จุด

โดยจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 6 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200417.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 16 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 29 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 11 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวน 7 จุด จังหวัดตาก 5 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด จังหวัดลำปาง 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดแพร่ 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวน สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200416.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 15 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 18 จุด ลดลงจากเดิม 8 จุด

โดยจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวน 5 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 4 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดแพร่พบเพียง 2 จุด ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ ไม่พบจุดความร้อน  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200415.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 14 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 27 จุด ลดลงจากเดิม 5 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด จำนวนที่เท่ากัน  7 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 จุด จังหวัดแพร่ 4 จุด จังหวัดเชียงราย ลำปาง และ ลำพูน พบจุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด โดยจังหวัดน่าน และพะเยา ไม่พบจุดความร้อน  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200414.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 13 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 32 จุด ลดลงจากเดิม 4 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก 9 จุด จังหวัดแพร่ 4 จังหวัดพะเยาและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน 3 จุด ลำพูน 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 จุด จุดพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200413.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 12 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 36 จุด ลดลงจากเดิม 6 จุด

โดยจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 17 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด 

พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200412.jpg

 

 

_________________________________________________________________

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 11 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 42 จุด ลดลงจากเดิม 66 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 12 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก 11 จุด จังหวัดเชียงใหม่และน่าน 6 จุด จังหวัดเชียงราย 3 จุด จังหวัดแพร่ 2 จุด จังหวัดลำปางและลำพูน 1 จุด  โดยจังหวัดพะเยาไม่พบจุดความร้อน

พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200411.jpg

 

_________________________________________________________________

 

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 10 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 108 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 62 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 43 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25 จุด จังหวัดตากจำนวน 17 จุด จังหวัดเชียงราย 10 จุด จังหวัดน่าน 9 จุด โดยจังหวัดพะยา, ลำปาง พบจำนวน 2 จุด  และจังหวัดแพร่ , ลำพูน ไม่พบจุดความร้อน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

9_prov_20200410.jpg

 

_________________________________________________________________
จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 9 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 46 จุด ลดลงจากเดิม 40 จุด

โดยจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 12 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก 11 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 10 จุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 4 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด โดยจังหวัดน่าน ลำปาง และลำพูนพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวนจังหวัดละ 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200409.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 8 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 86 จุด ลดลงจากเดิม 54 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่และน่าน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 18 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 จุด จังหวัดตาก 14 จุด  จังหวัดเชียงรายจำนวน 8 จุด จังหวัดลำปาง 7 จุด และจังหวัดแพร่ 5 จุด   สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนจำนวน 1 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

ee93afc7-9a29-428b-99ce-9ad96ef02422.jpeg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 7 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 140 จุด ลดลงจากเดิม 3 จุด

โดยจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 54 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ 29 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 จุด  จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 12 จุด จังหวัดลำปาง 5 จุด และจังหวัดพะเยา 4 จุด   พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200407.jpg

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 6 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 143 จุด ลดลงจากเดิม 59 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 41 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายพบจุดความร้อนเท่ากัน 32 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 22 จุด  จังหวัดน่าน 7 จุด จังหวัดพะเยา 4 จุด แพร่และลำปางจุดความร้อนเท่ากัน 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบ 1 จุด  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200406.jpg

 

_________________________________________________________________

จากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 5 เมษายน 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 202 จุด ลดลงจากเดิม 6 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 59 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 49 จุด จังหวัดเชียงราย 44 จุด  จังหวัดตาก 26 จุด จังหวัดน่าน 14 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด โดยจังหวัดแพร่และจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

22199458-705c-42cb-ac41-b8b6e89c43dd.jpeg

 

 

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 4 เมษายน 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 208 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 110 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 59 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 56 จุด จังหวัดเชียงราย 52 จุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11 จุด โดยมีจังหวัดลำพูนไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเลย พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200404.jpg

 

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 3 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 98 จุด ลดลงจากเดิม 107 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 30 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 26 จุด จังหวัดตาก 20 จุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11 จุด โดยมีจังหวัดลำปางไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเลย พื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200403.jpg

 

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 2 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 205 จุด ลดลงจากเดิม 154 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 65 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 43 จุด จังหวัดน่าน 30 จุด  จังหวัดแม่ตาก 26 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19 จุด จังหวัดพะเยา 11 จุด จังหวัดลำปาง 6 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดแพร่พบจุดความร้อน 5 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200402.jpg

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 1 เมษายน 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 359 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 195 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 96 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่าน 77 จุด จังหวัดเชียงราย 51 จุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 48 จุด จังหวัดตาก 24 จุด จังหวัดแพร่ 21 จุด จังหวัดลำปาง 18 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อน 8 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200401.jpg

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 31 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 164 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 80 จุด

โดยจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 54 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 36 จุด จังหวัดลำปาง 10 จุด  จังหวัดพะเยา 17 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 16 จุด จังหวัดตาก 15 จุด จังหวัดแพร่ 13 จุด จังหวัดลำปาง 10 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200331.jpg

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 30 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 84 จุด ลดลงจากเดิม 86 จุด

โดยจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 24 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ 20 จุด จังหวัดลำปาง 10 จุด  จังหวัดเชียงราย 9 จุด จังหวัดตาก 7 จุด จังหวัดแพร่ 6 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด จังหวัดพะเยา 2 จุด ในส่วนของของจังหวัดลำพูนและจังหวัดพะเยาพบจุดความร้อนเท่ากัน 2 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200330.jpg

_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 29 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 170 จุด ลดลงจากเดิม 58 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 44 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 35 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 จุด  จังหวัดตาก 24 จุด จังหวัดน่านจำนวน 22 จุด จังหวัดลำปางจำนวน 11 จุด จังหวัดแพร่ 4 จุด จังหวัดพะเยา 2 จุดสุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบ  1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

0184e229-06df-4cd8-9864-31fa4b4100e3.jpeg


_________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 28 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 228 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 105 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 58 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดน่าน 36 จุด จังหวัดตาก 34 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 30 จุด  จังหวัดูเชียงรายจำนวน 25 จุด จังหวัดแพร่จำนวน 19 จุด จังหวัดลำปาง 14 จุด จังหวัดพะเยา 7 จุดสุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบ  5 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th
e12b46cd-9085-405d-8105-7d2a6c9e1f2b.jpeg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 27 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 123 จุด ลดลงจากเดิม 89 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 36 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก 27 จุด จังหวัดลำปาง 18 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 13 จุด  จังหวัดน่านจำนวน 11 จุด จังหวัดเชียงรายจำนวน 9 จุด จังหวัดพะเยา 5 จุด จังหวัดแพร่ 3 จุดสุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบเพียง 1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

437e99ff-a5f9-4fe5-9654-ae918113c806.jpeg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 26 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 212 จุด เพิ่มจากเดิมถึง 172 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 76 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฉ่องสอน 50 จุด จังหวัดเชียงราย 38 จุด จังหวัดตาก 22  จุด  จังหวัดพะเยาจำนวน 11 จุด จังหวัดลำปางจำนวน 6 จุด จังหวัดน่าน 5 จุด จังหวัดแพร่ 3 จุดสุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบเพียง 1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

83bcc609-9cb3-4bb8-bc5f-9c2b7c7fac88.jpeg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 25 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 40 จุด ลดลงจากเดิม 127 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 17 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 11 จุด จังหวัดตาก 8 จุด จังหวัดน่าน 2 จุด  ในส่วนของจังหวัดพะเยาและแม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200325.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 24 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 149 จุด ลดลงจากเดิม 18 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 46 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 24 จุด จังหวัดน่าน 23 จุด จังหวัดพะเยา 16 จุด  จังหวัดตาก 15 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 จุด จังหวัดลำปาง 6  จุด จังหวัดแพร่ 4 จุด ด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบเพียง 1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200324.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 23 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 167 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 30 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 31 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก จำนวน 29 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 จุด จังหวัดน่าน 24 จุด  จังหวัดแพร่ 14 จุด จังหวัดเชียงรายและลำปางพบจุดเท่ากันจำนวน 13 จุด จังหวัดพะเยา 12 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบเพียง 4 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200323.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 22 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 137 จุด ลดลงจากเดิม 44 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 48 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 27 จุด จังหวัดน่าน 22 จุด  จังหวัดเชียงราย 11 จุด จังหวัดตาก 10 จุด จังหวัดลำปาง 8 จุด จังหวัดพะเยา 7 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดแพร่พบเพียง 4 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200322.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 21 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 181 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 81 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 69 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 49 จุด จังหวัดลำปาง 21 จุด  จังหวัดเชียงราย 18 จุด จังหวัดตาก 14 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบเพียง 1 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200321.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 20 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 100 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 65 จุด

 

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 41 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 21 จุด เชียงราย 16 จุด  ตาก น่าน พะเยา พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 6 จุด  แพร่ 2 จุด และจังหวัดที่พบจุดความร้อนน้อยที่สุดมีเพียง 1 จุด คือ ลำพูน และ ลำปาง

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200320.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 19 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 35 จุด ลดลงจากเดิม 144 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 12 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 จุด เชียงราย 7 จุด น่าน 2 จุด นอกจากนี้มีพื้นที่ที่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด ตาก พะเยา แพร่ และจังหวัดลำพูน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200319.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 18 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 176 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 139 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 63 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 44 จุด เชียงราย 22 จุด พะเยา 12 จุด ตากและน่านพบจุดเท่ากันจำนวน 7 จุด แพร่ 6 จุด และจังหวัดลำพูน 5 จุด  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200318.jpg

 

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 17 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 37 จุด ลดลงจากเดิม 41 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 20 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 จุด นอกจากนี้มีพื้นที่ที่ไม่เกิดจุดความร้อนเลยหรือจุดความร้อนเป็นศูนย์ ได้แก่จังหวัดน่าน และลำปาง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200317.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 16 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 78 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 27 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 43 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 จุด น่าน 6 จุด แพร่ 5 จุด ตาก 3 จุด และสุดท้ายเป็นจังหวัดเชียงรายพบเพียง 2 จุด ตามลำดับ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200316.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 15 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 51 จุด ลดลงจากเดิมถึง 136 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดเพียง 11 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก จำนวน 10 จุด และจังหวัดเยงใหม่ จำนวน 8 จุด ตามลำดับ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200315.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 14 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 187 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 34 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด 50 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 31 จุด ตามลำดับ ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัด พะเยา,น่านและลำปาง พบจุดความร้อนมากกว่า 10 จุด เช่นกัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200314.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 13 มีนาคม 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 153 จุด ลดลงจากเดิม 95จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 46 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดตากนจำนวน 29 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 จุด  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200313.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 12 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 248 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 178 จุด

โดยจังหวัดเชียงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดถึง 78 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 46 จุด และจังหวัดลำปาง จำนวน 32 จุด ตามลำดับ ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัด เชียงราย,พะเยา,ลำพูน,น่าน,แพร่ และจังหวัดลำพูน พบจุดความร้อนมากกว่า 10 จุด เช่นกัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200312.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 11 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 70 จุด ลดลงจากเดิม 32 จุด

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อน จำนวน 23 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 จุด ตาก 15 จุด เชียงรายและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 3 จุด ลำพูน 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดน่านและแพร่พบเท่ากันจังหวัดละ 1 จุด  โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200311.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 10 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 102 จุด ลดลงจากเดิม 133 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 35 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 33 จุด ลำปาง 8 จุด พะเยา 7 จุด จังหวัดตากและน่านพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 6 จุด ลำพูน จำนวน 5 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดเชียงรายพบเพียง 2 จุด  โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

9_prov_20200310.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 9 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 235 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 191 จุด

โดยจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนมากที่สุดถึง 64 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 46 จุด จังหวัดพะเยา 25 จุด จังหวัดเชียงรายและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 22 จุด จังหวัดลำพูน จำนวน 16 จุด ในส่วนของจังหวัดตากและจังหวัดน่านพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 13 จุด โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

 

9_prov_20200309_0.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 8 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 44 จุด ลดลงจากเดิม 70 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 24 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 จุด จังหวัดเชียงราย 5 จุด ลำพูน 3 จุด ตาก 2 จุด และจังหวัดลำปาง 1 จุด  สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200308.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 7 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 114 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 70 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน จำนวน 44 จุด เท่ากัน รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 จุด จังหวัดพะเยา 6 จุด ส่วนของจังหวัดตากและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากันเพียงจังหวัดละ 5 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนเพียง 3 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200307.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 6 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 40 จุด ลดลงจากเดิม 4 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  25 จุด  รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 จุด จังหวัดตาก 3 จุด ส่วนของจังหวัดพะเยา ลำปาง และลำพูนพบจุดความร้อนเท่ากันเพียงจังหวัดละ 1 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200306.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 5 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 44 จุด เพิ่มขึ้น 14 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่ 27 จำนวน   รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 จุด จังหวัดตาก 5 จุด และจังหวัดน่าน 1 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200305.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 4 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 27 จุด ลดลงจากเดิม 22 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดแม่ฮ่อสอน จำนวน 13 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 จุด จังหวัดตาก 2 จุด น่าน  1 จุด ลำพูน 1 จุด ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200304.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 3 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 49 จุด ลดลงจากเดิม 31 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 17 จุด จังหวัดตาก 4 จุด เชียงราย 3 จุด ลำปาง 2 จุด ในส่วนของจังหวัดพะยา แพร่ และลำพูน พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 1 จุด  สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200303.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 2 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 80 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 57 จุด

ดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 จุด จังหวัดน่านและลำปางพบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 6 จุด แพร่ จำนวน 4 จุด ตาก จำนวน 3 จุด พะเยาและลำพูนจังหวัดละ 2 จุด สุดท้ายเป็นจังหวัดเชียงรายที่พบเพียง 1 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200302.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 1 มีนาคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 23 จุด ลดลงจากเดิม 90 จุด

โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 จุด และจังหวัดตากกับจังหวัดพะเยา จำนวน 3 จุด ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200301.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 113 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 90 จุด

 โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากถึง 61 จุด อันเนื่องมากจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 33 จุด และจังหวัดตาก จำนวน 12 จุด ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200229.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 16 จุด ลดลงจากเดิม 9 จุด

โดยพบจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดตากและเชียงใหม่ เท่ากันจำนวน 5 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 2 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูน จำนวน 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200228.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 25 จุด ลดลงจากเดิม 2 จุด

โดยพบจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 13 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 4 จุด จังหวัดลำปาง 3 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200227.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 27 จุด ลดลงจากเดิน 46 จุด

โดยพบจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 12 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 จุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด จังหวัดเชียงรายและน่าน พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง พบเพียงจังหวัดละ 1 จุด  โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200226.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 73 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 42 จุด

โดยพบจุดความร้อนมากสุดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเท่ากัน จำนวน 21 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 จุด จังหวัดลำปาง 6 จุด จังหวัดแพร่ 5 จุด จังหวัดน่าน 3 จุด จังหวัดลำพูน 3 จุด และจังหวัดพะเยา 2 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200225.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 31 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จุด

โดยพบจุความร้อนมากสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 จุด จังหวัดตาก 6 จุด จังหวัดน่าน 4 จุด จังหวัดพะเยา 2 จุด และจังหวัดลำปาง 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200224.jpg

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 27 จุด ลดลงจากเดิม 36 จุด

โดยพบจุความร้อนมากสุดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 9 จุด จังหวัดตาก 4 จุด และจังหวัดที่พบจุดความร้อนเท่ากับจำนวน 1 จุด คือ น่าน แพร่ ลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200223_0.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 63 จุด ลดลงจากเดิม 3 จุด

โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 26 จุด
,เชียงใหม่ 11 จุด, แพร่ 10 จุด, แม่ฮ่องสอน 7 จุด, พะเยา 3 จุด ,ลำพูน 3 จุด,ลำปาง 2 จุด,  และน่าน 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

933b6b5a-0abb-4107-beb8-739c5d52172c.jpeg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 66 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 46 จุด

 โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 24 จุด , เชียงใหม่ 15 จุด, ตาก 8 จุด, เชียงราย 5 จุด, แพร่ 5 จุด, น่าน 4 จุด, ลำปาง 4 จุด และจังหวัดพะเยา 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200220.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 20 จุด ลดลงจากเดิมถึง 50 จุด

 โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 7 จุด , ตาก 4 จุด, แม่ฮ่องสอน 4 จุด, น่าน 3 จุด, และจังหวัดแพร่ 2 จุดโดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200219.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 70 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 30 จุด

โดยวันนี้พบค่าจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 17 จุดถึง  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 จุด จังหวัดลำปางจำนวน 8 จุด จังหวัดแพร่และลำพูนพบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 7 จุด เชียงรายจำนวน 3 จุด และจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่พบจุดความร้อนน้อยที่สุดจำนวน 2 จุด 

โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200218.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 40 จุด ลดลงจากเดิม 6 จุด

โดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 10 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงรายจุดความร้อนเท่ากัน จำนวน 7 จุด, ตากและแพร่ จำนวน 4 จุด, น่าน 3 จุด, ในส่วนของจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนพบจุดความความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200217.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน
พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 46 จุด ลดลงจากเดิม 40 จุด

โดยจังหวัดลำปางพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน14 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 13 จุด, ตาก 7 จุด, เชียงใหม่ 6 จุด, น่าน 4 จุด, ในส่วนของจังหวัดเชียงรายและพะเยาพบจุดความความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200216.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 86 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 40 จุด

 

โดยวันนี้ เป็นจังหวัดน่าน ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 19 จุด  รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและลำปาง 14 จุด  จังหวัดเชียงใหม่และตาก 10 จุด  จังหวัดแพร่  9 จุด  จังหวัดเชียงราย 6 จุด จังหวัดพะเยา 3 จุด  และ จังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนน้อยที่สุดเพียง 1 จุด 

โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200215.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน

 

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 46 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 จุด

โดยวันนี้เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 14 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 13 จุด จังหวัดตาก น่าน ลำปาง  5 จุด ตามลำดับ ส่วนจังหวัดแพร่ 2 จุด พะเยา ลำพูนพบจุดความร้อน 1 จุด  และจังหวัดเชียงรายไม่พบจุดความร้อน
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200214.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน

 

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 66 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 41 จุด โดยวันนี้เป็นจังหวัดตากที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 20 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17 จุดและเชียงใหม่ 11 จุด ตามลำดับ ส่วนจังหวัดน่านพบจุดความร้อน 9 จุด  พะเยา 1 จุด แพร่ 1 จุด ลำปาง 5 จุด ลำพูน 2 จุด และจังหวัดเชียงรายไม่พบจุดความร้อน
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 

9_prov_20200211.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 25 จุด ลดลงจากเดิม 41 จุด โดยวันนี้เป็นจังหวัดลำปางที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 6 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ที่พบจุดความร้อนเท่ากันจำนวน 5 จุด, ในส่วนจังหวัดน่านพบจุดความร้อน 4 จุด, เชียงราย 2 จุด, ตาก 1 จุด, พะเยา 1 จุด และจังหวัดลำพูน 1 จุด
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษณ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200212.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 66 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 53 จุด โดยจังหวัดตากยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 20 จุด รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 17 จุด, เชียงใหม่ 11 จุด, น่าน 9 จุด ลำปาง 5 จุด, ลำพูน 2 จุด ในส่วนของจังหวัดแพร่และพะเยาพบจุดความความร้อนเท่ากันจำนวน 1 จุด
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200211_0.jpg

 

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 13 จุด ลดลงจากเดิม 21 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 6 จุด, น่าน 3 จุด, แพร่และจังหวัดลำพูนพบจุดความความร้อนเท่ากันจำนวน 2 จุด 
โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

9_prov_20200210.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 34 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 7 จุด , แม่ฮ่องสอน  ลำพูน พบจุดความความร้อนเท่ากัน 6 จุด,
น่าน ลำปาง พบจุดความความร้อนเท่ากัน 5 จุด, เชียงใหม่ 2 จุด, เชียงราย พะเยา แพร่ พบจุดความความร้อนเท่ากัน 1 จุด  โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

n9_prov_20200209.jpg

 

 

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 24 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดน่าน 10 จุด , ลำพูน 5 จุด, แมฮ่องสอน 3 จุด,
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พบจุดความความร้อนเท่ากัน 2 จุด  โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้
งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

n9_prov_20200208.jpg

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 19  จุด ลดลงจากเดิม 46 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 7 จุด , เชียงใหม่ 4  จุด, ลำปาง 1 จุด, แมฮ่องสอน 3 จุด, เชียงราย 2 จุด, ลำพูน 1 จุด และน่าน 1 จุด    โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

c5db7d91-aaef-4097-a4f4-4fe8aff3a9be.jpeg

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 65 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 50 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 14 จุด , เชียงใหม่ 13 จุด, ลำปาง 10 จุด, แมฮ่องสอน 9 จุด, เชียงราย 8 จุด, ลำพูน 7 จุด, น่าน 3 จุด และจังหวัดพะเยา 1 จุด   โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200206.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 14 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดน่าน 5 จุด , ลำพูน 4 จุด, ตาก 3 จุด, เชียงใหม่ 1 จุด และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 จุด  โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200205.jpg

__________________________________________________________________

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 116 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 102 จุด โดยจุดความร้อนมากสุดที่พบในบริเวณของจังหวัดตาก มากถึง 30 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 จุด และจังหวัดลำพูน จำนวน 22 จุด ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดในบริเวณภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200204.jpg

 

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 14 จุด โดยพบมากจุดในจังหวัดตาก จำนวน 8 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดแพร่ จำนวน 3 จุด ในส่วนของลำปาง พะเยา และจังหวัดเชียงใหม่พบเพียงจังหวัดละ 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษณ์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200203.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 50 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 13 จุด ตาก 12 จุด แม่ฮ่องสอน 7 จุด ลำพูน 7 จุด ลำปาง 4 จุด เชียงราย 4 จุด แพร่่ 1 จุด และจังหวัดน่าน 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษณ์ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200202.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 20 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 6 จุด , เชียงใหม่ 4 จุด, แม่ฮ่องสอน 3 จุด, เชียงราย 2 จุด, ในส่วนของจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ ลำปางและจังหวัดลำพูน พบเพียงจังหวัดละ 1 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200201.jpg

__________________________________________________________________

 

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 30 มกราคม 2563
บริเวณภาคเหนือตอนบน

พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 53 จุด โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดตาก 16 จุด , แพร่ 6 จุด, ลำปาง 6 จุด, น่าน 5 จุด, เชียงใหม่ 5 จุด, เชียงราย 5 จุด พะเยา 4 จุด, แม่ฮ่องสอน 3 จุด และลำพูน 3 จุดโดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จิสด้า ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

9_prov_20200130.jpg

 

 

__________________________________________________________________