• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า กปร.และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จิสด้า กปร.และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) Gistda (จิสด้า) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาป่าไม้ และด้านพัฒนาการเกษตร และการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ นายธนากร สงวนตระกูล ในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านจัดทำระบบข้อมูล ได้ร่วมกับผู้แทนของกรมชลประทานซึ่งเป็น คณะทำงานฯ ด้านจัดทำระบบข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน ได้พัฒนานำร่องในระยะแรก ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง และโครงการ/ศูนย์ขยายผลอีก 3 แห่งได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี งบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ติดตามแล้ว 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ 1 โครงการ ประกอบด้วย
1. ครั้งที่1/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562
2. ครั้งที่2/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563
3. ครั้งที่3/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2563