• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศร่วมกันหารือเพื่อหนุนนักลงทุนต่างประเทศ และสร้างผู้ประกอบการในประเทศด้าน Aerospace ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศร่วมกันหารือเพื่อหนุนนักลงทุนต่างประเทศ และสร้างผู้ประกอบการในประเทศด้าน Aerospace ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นประธานเยี่ยมชม และคณะจำนวน 7 ท่าน หารือความร่วมมือผลักดันการลงทุนในพื้นที่ และแนวโน้มการขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ Space Krenovation Park (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดให้ SKP เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้ SKP เป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ EEC โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการลงทุน

และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย