• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร"

จิสด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร"

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 211 สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จิสด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ”  โดยมีผู้เชี่ยวชาญ, นักวิชาการ, นักวิจัย, ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสภาพอากาศและด้านการเกษตร รวมถึงเกษตรกร มากว่า 80 ท่าน ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต การประเมินผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ