• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563

     วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 ณ ห้องประชุม ศูนย์รังสรรค์อารยธรรมสุวรรณภูมิ อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จิสด้าได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟังรายงานความคืนหน้าของโครงการและรายละเอียดการปรับแก้ไขระบบ Suvarnabhumi Cultural Creative Platform ระยะที่ 3 จากนายชญาทัต เนียมแสวง ทีมที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อระบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและกลุ่มเป้าหมาย, กรอบแนวทางกิจกรรมที่ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ, การนำเสนอการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยศึกษาค้นคว้าทางด้านวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ   

     นอกจากนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้นำคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเยี่ยมชมนิทรรศการสุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน ที่จัดตั้งอยู่ภายในศูนย์รังสรรค์คุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ อีกด้วย