• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ" เครือข่ายวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศ"

จิสด้า ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ" เครือข่ายวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศ"

เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศ” ณ โรงแรมโซลเทล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการจัดการประชุม  ซึ่งในช่วงแรกของการประชุม เป็นการบรรยายเรื่อง Earth Space System โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า พูดบรรยายถึงนโยบายของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และประเทศไทยควรมีวิธีรับมืออย่างไร ในขณะที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นำไปสู่การสร้าง Frontier Research โดยใช้ทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ เช่น ระดับอาจารย์ ที่ล้วนแต่มีความสามารถ  การสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากำลังคนระดับประเทศต่อไปในอนาคต และในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรร่วม University Consortium ระดับ Degree Program เพื่อตอบโจทย์ Earth Space System ของประเทศต่อไปในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม